دبستان غیردولتی هوشمند کوشا
 
   
 
کلاس های فوق برنامه:
کلاس  زبان
کلاس کامپیوتر ESchool